Ruimtelijke ordening

De werkgroep ruimtelijke ordening verzamelt suggesties en doet zelf voorstellen aan de stedelijke overheid voor een betere benutting van de leefruimte. Ze helpt mee aan het onderhoud van het buurtpark.

Wat hebben we al gedaan?

Voorbereiding Buurtpark

We lobbyden al sinds onze oprichting in 2020 bij de Stad Tienen om van het toen verwilderde voetbalplein van de voormalige Eva’s een buurtpark te maken. In dat kader hebben we een bevraging georganiseerd om de wensen van de dorpsbewoners voor de aanleg te kennen. De stad is ingegaan op ons voorstel en in september 2021 werd het Buurtpark feestelijk ingehuldigd.

Voorafgaand hebben we geholpen het terrein te fatsoeneren: onkruid verwijderen, de vervallen kantinegebouwen wat oplappen en leegmaken voor de sloop, fietsenrekken bouwen en zwerfvuilvrij houden.
Het Buurtpark is nu een ontmoetingsplaats en sport-en-recreatiedomeintje, met picknicktafels, aanplantingen, enkele speeltuigen, een voetbalveldje, een volleybal-/badmintonveldje, een mountainbikeparcours, een petanquebaan, een openluchtklas. Het terrein wordt vooral door de school zeer intens gebruikt.

Petitie in het kader van het Beleidsplan Ruimte

In 2023 ontdekten we dat de stad het Beleidsplan Ruimte van de provincie Vlaams-Brabant steunde. Daarin stond Kumtich opgelijst als ‘hoogdynamische woon- en vervoerskern’ wat betekende dat we drastisch zouden moeten ‘verdichten’: van de huidige 15 wooneenheden per hectare naar 25, terwijl het dorp al zo goed als dichtbebouwd is. We hebben een petitie georganiseerd, waarop we 704 antwoorden kregen, wat ver boven onze verwachtingen lag. De stad wees erop dat het Beleidsplan Ruimte niet bindend is voor de steden en gemeenten en beloofde dat Kumtich zijn landelijke karakter zou behouden.

Enquête RO Kumtich

Omdat het maar om een belofte ging, en een vrij vage, bleven we werken aan een enquête waarin we meer in detail wilden peilen naar de mening van de Kumtichnaar over de benutting van onze openbare ruimte in het algemeen. Die was gepland voor het najaar 2023, maar de stad vond de enquête niet wenselijk en als gebaar van goede wil hebben we er voorlopig van afgezien.

Voorbereiding masterplan

Van mei 2024 tot maart 2025 zal een extern studiebureau een masterplan voor Kumtich moet uitwerken. In de aanloop daarvan heeft de stad, de opdrachtgever, een tekst uitgeschreven om het plan te sturen, de zogenaamde ‘projectdefinitie’. We hebben verschillende keren aan tafel gezeten met de verantwoordelijke ambtenaren en de gelegenheid gekregen onze inventarissen met bezwaren voor te leggen. Vooral de sturing met betrekking tot het Buurtpark is verontrustend. De consultants van het studiebureau lezen namelijk in de projectdefinitie dat ze een ‘structurele oplossing’ moeten zien te vinden voor het ‘tijdelijke’ Buurtpark

Memorandums

Toen ook nog eens bleek dat in de recentste versies van het Meerjarenplan 2020-2027 van de stad Tienen vermeld staat dat het terrein in 2025 verkocht zal worden, was het duidelijk dat de huidige meerderheid de mogelijkheid wil openhouden om het terrein te verkopen (en te laten bebouwen). In de hoop dat na de verkiezingen de nieuwe meerderheid de beslissing wil herzien en het Buurtpark definitief wil behouden voor recreatie, heeft het Kumtichcomité op 24 februari 2024 een memorandum bezorgd aan de politieke partijen waarin onze argumenten uiteengezet en alle denkbare tegenargumenten weerlegd worden. Je vindt de tekst hier.
Het Buurtpark is ook een van de belangrijkste thema’s van de werking van ons Kinderparlement. De kinderen hebben daarom hun eigen memorandum gemaakt, met een brief, een filmpje, tekeningen en slogans, en met kleurtekeningen van bewoners van het Keienhof die hen wilden steunen (met handtekeningen en bijschriften van andere bewoners en bezoekers).

Plannen

Het is nu vooral uitkijken naar de werkzaamheden van het studiebureau. Dat heeft van de stad de opdracht gekregen een ‘participatietraject’ uit te tekenen, dus om de burgers te betrekken, maar concrete afspraken zijn daarover niet gemaakt. We nemen aan dat we er als dorpscomité nauw bij betrokken worden en zullen ons goed voorbereiden en er via onze Nieuwsbrief over communiceren met onze dorpsgenoten.

Alle suggesties en voorstellen in verband met ruimtelijke ordening zijn welkom bij de coördinator via mail: johan.deschryver@kuleuven.be of via ons contactformulier

Comments are closed.